Otázka:

Dá sa zistiť, prečo sa 4. miesto v súťažiach označuje ako zemiaková medaila?

Heslá:

zemiaková medaila, drevená medaila

Odpoveď:

 

O vysvetlenie pôvodu označenia zemiaková medaila sme požiadali PhDr. Ľubora Králika, CSc., pracovníka oddelenia dejín slovenského jazyka, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV.

            Použitie prídavného mena zemiakový v spojení  zemiaková medaila nie je jasné, azda tu rezonuje tradičné vnímanie zemiakov ako akejsi „potravy chudobných“, ktorí si nemôžu dovoliť nič lepšie, resp. ktorým sa už nič lepšie neušlo. Na slovenských internetových stránkach sa môžeme v rovnakom význame stretnúť aj so spojením drevená medaila – ide tu akiste o narážku na nižšiu hodnotu dreva v porovnaní s kovmi. Rovnaké označenie funguje aj v češtine – bramborová medaile. O výrazoch používaných v tomto význame v iných jazykoch informuje internetové fórum http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2466643.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zemiaková medaila