Otázka:

Dá sa zistiť, prečo sa 4. miesto v súťažiach označuje ako zemiaková medaila?

Heslá:

zemiaková medaila, drevená medaila

Odpoveď:

 

O odpoveď na žiadosť o vysvetlenie pôvodu označenia zemiaková medaila na štvrté miesto v súťaži sme požiadali PhDr. Ľubora Králika, CSc., pracovníka oddelenia dejín slovenského jazyka, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV.

            Použitie prídavného mena zemiakový v spojení  zemiaková medaila nie je jasné, azda tu rezonuje tradičné vnímanie zemiakov ako akejsi „potravy chudobných“, ktorí si nemôžu dovoliť nič lepšie, resp. ktorým sa už nič lepšie neušlo. Na slovenských internetových stránkach sa môžeme v rovnakom význame stretnúť aj so spojením drevená medaila – ide tu akiste o narážku na nižšiu hodnotu dreva v porovnaní s kovmi. Rovnaké označenie funguje aj v češtine – bramborová medaile. O výrazoch používaných v tomto význame v iných jazykoch informuje internetové fórum http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=2466643  


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zemiaková medaila
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku