Otázka:

Sú spisovné slovesá prekorčuľovať a pritvrdiť a vyjadrenie prihrať do zeme nikoho?

Heslá:

prekorčuľovať, pritvrdiť, pritlačiť, pritisnúť, pritvrdiť hru, krajina nikoho, zem nikoho, pre-

Odpoveď:

          1. Predponové sloveso prekorčuľovať sa používa vo viacerých významoch. Pri posudzovaní vhodnosti jeho používania treba vychádzať z významov predpony pre- (pri slovesách ide o deväť významov uvedených v Slovníku slovenského jazyka). Keďže predpona pre- vyjadruje v slovesách  význam „smerovanie deja z jednej strany na druhú alebo krížom cez niečo“, napr. prejsť cez ulicu, preplávať rieku,  sloveso prekorčuľovať vo význame „dostať sa, prejsť na korčuliach z jednej strany na druhú“, napr. prekorčuľovať ľadovú plochu, prekorčuľovať obranné pásmo, je jazykovo v poriadku. Predpona pre- vyjadruje aj význam „nadobudnutie prevahy nad niečím alebo niekým“, napr. premôcť niekoho/niečo; prekonať niekoho/niečo, preto používanie slovesa prekorčuľovať vo význame „korčuľovať rýchlejšie ako ostatní; prekonať ostatných v korčuľovaní“ je zo slovotvorného hľadiska vhodné.

            2. Novšie sloveso pritvrdiť je utvorené zo slovesa tvrdiť vo význame „robiť tvrdším“ a predpona pri- v ňom vyjadruje význam, ktorý má napríklad v slovesách pritlačiť, pritisnúť. V spojení pritvrdiť hru sa sloveso pritvrdiť používa v prenesenom význame ako hovorový výraz.

            3. Spojenie krajina nikoho alebo zem nikoho sa používa (aj prenesene) na opísanie „priestoru, v ktorom nie sú ľudia“ alebo „priestoru, ktorý nikomu nepatrí“. V spojení prihrať puk do zeme nikoho môže ísť o prvý význam, čiže sa ním vyjadruje, že na tom mieste nie sú nijakí hráči (ako uvádzate vo svojom e-maile). 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu prekorčuľovať