Otázka:

Ktoré názvy zahraničných miest sa používajú v pôvodnom znení aj v slovenčine? A kedy treba zachovať pôvodný názov?

Heslá:

Varšava, Paríž, Londýn, Vratislav, Soľnohrad, Salzburg, Päťkostolie, Pécs, Štajerský Hradec, Graz, Wrocław Vroclav, Katowice Katovice, cudzie geografické názvy

Odpoveď:

Cudzie geografické názvy, ktoré majú vžitú slovenskú podobu, používajú sa v tejto podobe, napr. Varšava, Paríž, Londýn. Geografické názvy, ktoré nemajú vžitú slovenskú podobu, používajú sa v pôvodnej podobe s cudzími písmenami s odlišnými diakritickými znamienkami (z typografických dôvodov sa môžu nahrádzať slovenskými písmenami podľa výslovnosti alebo ako pôvodné písmená bez cudzích znamienok). Vžité slovenské podoby niektorých (najfrekventovanejších) geografických názvov sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu (PSP), ktoré sú v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu http://slovnik.juls.savba.sk. Zoznam ostatných názvov je v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenské vžité názvy geografických objektov ležiacich mimo územia Slovenskej republiky (v elektronickej podobe na www.geodesy.gov.sk cez odkaz Štandardizácia geografického názvoslovia). Slovenská vžitá podoba názvu poľského mesta Wrocław je Vroclav (porov. PSP). Podoba Vratislav, ktorá sa uvádzala ešte v staršom Slovníku slovenského jazyka (v 6. zväzku z r. 1968), patrí do skupiny slovenských historických vžitých názvov, ktoré sa využívajú zväčša iba v textoch týkajúcich sa starších dejín (ako napr. Soľnohrad – Salzburg, Päťkostolie – Pécs, Štajerský Hradec – Graz). Slovenská vžitá podoba názvu poľského mesta Katowice je Katovice (porov. PSP). Predpokladáme, že texty medzinárodných bilaterálnych zmlúv sa uvádzajú v jazykoch oboch štátov, ktoré zmluvu uzatvárajú. V slovenských textoch sa uvádzajú štandardizované slovenské vžité podoby názvov geografických objektov ležiacich mimo územia SR.


Otázka z 13. 02. 2009 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Varšava