Otázka:

Aký je správny tvar priezviska Blahovec na štítku na dverách – Blahovcový, Blahovci alebo Blahovcovci?

Heslá:

Blahovec, Blahovcovci, manželia Blahovcovci, Blahovcoví, Blahovci, Blaho, Blaha

Odpoveď:

 

Súhrnné pomenovanie príslušníkov jednej rodiny sa v spisovnej slovenčine tvorí pridaním prípony -ovci, napr. Novák – Novákovci – manželia Novákovci. Pri priezvisku Blahovec je správna podoba Blahovcovci – manželia Blahovcovci (podoby Blahovcový alebo Blahovcoví sú nesprávne). Podoba Blahovci by bola náležitá pri priezviskách Blaho alebo Blaha.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Blahovec