Otázka:

Je správne sloveso oklepať sa vo význame „spamätať sa“? Je vhodné použiť slovo kója na označenie trestnej lavice?

Heslá:

oklepať, otriasť, kója, trestná lavica

Odpoveď:

1. Sloveso oklepať sa sa ako expresívny výraz používa aj prenesene vo význame „spamätať sa, pozbierať sa, vzchopiť sa“, napríklad z prehry sa rýchlo oklepali. V rovnakom význame sa používa aj sloveso otriasť sa.  

            2. Keďže slovo kója označuje „oddelené miesto v nejakom uzavretom priestore, kabínu, box“, pri jeho použití ako pomenovania miesta pre vylúčených hráčov, ktoré je podobné kóji, nejde o prenesený význam, skôr o čiastočné synonymum. Pri používaní synoným treba mať však na zreteli ich spájateľnosť, teda ustálenosť v určitých spojeniach a významoch. To znamená, že nahrádzanie ustálených pomenovaní (v tomto prípade trestná lavica) novými synonymami (slovom kója), napr. Hlavný rozhodca poslal faulujúceho hráča domácich do kóje hokejových trestancov, mohli by prijímateľa prinajmenšom vyrušovať.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oklepať