Otázka:

Dáva sa za skratkou a. s. vo vete čiarka? Dáva sa za ňou ešte jedna bodka na konci vety?

Heslá:

a. s., s. r. o., š. p., písanie skratiek

Odpoveď:

Skratka právnej formy organizácie a. s. (aj s. r. o., š. p. a pod.) je zo syntaktického hľadiska prístavok, ktorý sa vo vete vyčleňuje čiarkami z oboch strán, napr. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., je modernou spoločnosťou. – Zamestnanci JAPA, a. s., majú výborné pracovné podmienky (porov. Pravidlá slovenského pravopisu v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Medzi jednotlivé zložky skratky, napr. a. s., s. r. o., t. j., Ing. arch., sa dáva medzera.

            Na konci vety za skratkou sa píše len jedna bodka, napr. Podpísali sme zmluvu so spoločnosťou ABC, s. r. o.Na konferencii sme privítali prof. Dr. XY, CSc.Juraj P. bol zamestnancom JAPA, a. s.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 9 odpovedí k heslu a. s.