Otázka:

Možno používať slovo trajektória namiesto spojenia obežná dráha?

Heslá:

trajektória, obežná dráha

Odpoveď:

            Slovo trajektória vo všeobecnom význame „dráha“ sa ako odborný termín používa vo viacerých vedných oblastiach, napr. v matematike, geometrii, vo fyzike (porov. výklad slova v Krátkom slovníku slovenského jazyka alebo v slovníkoch cudzích slov na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Používanie slova trajektória ako synonyma slovného spojenia obežná dráha nemožno z jazykového hľadiska odmietnuť, rozhodujúce však je, či sa v príslušnej vednej oblasti (v astronómii) používa, teda či je v nej v uvedenom význame ustálené.


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu trajektória