Otázka:

Ak je kôň z Topoľčian, je to topoľčiansky kôň. Ak je kôň z Topoľčianok, aký bude mať prívlastok? Tiež topoľčiansky? Alebo sa tu jednoducho tento prívlastok nedá použiť? Je veľa takýchto slovných hračiek, napr. Solčany - Solčianky, Dvorany - Dvorianky, Šurany - Šurianky.

Heslá:

topoľčiansky

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené z názvu obcí Topoľčany aj Topoľčianky má rovnakú podobu topoľčiansky. Homonymné prídavné mená k rozličným názvom obcí alebo častí obcí sú v slovenčine bežné, ide napríklad o názvy obcí s rovnakým základom zakončené na -any -ianky (ktoré uvádzate vo svojom e-maile) alebo na -ová a -ov/-ovce, napr. diakovský – z Diaková i Diakovce, bešeňovský – z Bešeňová i Bešeňov, borovský z Borová i Borovce. Ak je potrebné presne uviesť alebo odlíšiť príslušnosť osoby alebo veci k obci, použije sa namiesto prídavného mena predložkové vyjadrenie typu kôň z Topoľčian, kôň z Topoľčianok.

 (Pre úplnosť dodávame, že všetky príslušné prídavné mená aj obyvateľské mená v mužskom aj ženskom rode utvorené z názvov slovenských obcí sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku ­– v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk.)

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu topoľčiansky