Otázka:

Ako sa to dá rozlíšiť? Sú 2 kone, 1 kôň je z Topoľčian a druhý kôň je z Topoľčianok. Teda prvý kôň bude mať prívlastok topoľčiansky kôň. Druhý kôň bude mať aký prívlastok? Topoľčiansky kôň?! Alebo sa tu jednoducho tento prívlastok nedá použiť? Je veľmi veľa takýchto slovných hračiek. Napríklad Solčany - Solčianky, Dvorany - Dvorianky, Šurany - Šurianky atď. Vďaka

Heslá:

topoľčiansky

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené z názvu obcí Topoľčany aj Topoľčianky má rovnakú podobu topoľčiansky. Homonymné prídavné mená k rozličným názvom obcí alebo častí obcí sú v slovenčine bežné, ide napríklad o názvy obcí s rovnakým základom zakončené na -any a

 

-ianky (ktoré uvádzate vo svojom e-maile) alebo na -ová a -ov/-ovce, napr. diakovský – z Diaková i Diakovce, bešeňovský – z Bešeňová i Bešeňov, borovský z Borová i Borovce. Ak je potrebné presne uviesť alebo odlíšiť príslušnosť osoby alebo veci k obci, použije sa namiesto prídavného mena predložkové vyjadrenie typu kôň z Topoľčian, kôň z Topoľčianok.

 

(Pre úplnosť dodávame, že všetky príslušné prídavné mená aj obyvateľské mená v mužskom aj ženskom rode utvorené z názvov slovenských obcí sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku ­– v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk cez odkaz Pramene v elektronickej podobe →  Lexikografické príručky vpísaním názvu obce do vyhľadávača.)

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu topoľčiansky