Otázka:

1. Je správne krátenie miezd? 2. Je správne dorovnať výšku zmluvy, dorovnať kontrakty vo význame „dorovnať rozdiel v príjmoch“? 3. Je správne označiť situáciu, v ktorej nedochádza k dohode, za patovú? 4. Je správne vyjadrenie rozhostila sa výluka? 5. Je správne použitie slova opcia v uvedených vetách?

Heslá:

krátenie, krátiť, krátiť rozpočet, dorovnať zmluvu, patový, rozhostiť sa, ticho, opcia

Odpoveď:

 

1. Slovo krátenie je tvar (slovesné podstatné meno) slovesa krátiť, ktoré má aj význam „zmenšovať, redukovať, obmedzovať“, napr. krátiť rozpočet, prémie, výdavky, dotácie. Preto vyjadrenia krátenie miezd, krátenie príjmov vo význame „znižovanie miezd, príjmov“ sú správne.

 

2. Vyjadrenia dorovnať zmluvu/kontrakt, výšku zmluvy/výšku kontraktu vo význame „dorovnať sumu, mzdu uvedenú v zmluve/kontrakte“ a znížiť hráčske zmluvy/kontrakty vo význame „znížiť príjmy/mzdy/zárobky uvedené v zmluve/kontrakte“ nie sú presné, vo verejnom jazykovom prejave odporúčame používať významovo jasné formulácie.

 

3. Na pomenovanie situácie, ktorá nemá víťaza, ktorá je bezvýchodisková, je vhodné použitie prídavného mena patový. Takým možno označiť aj rokovanie majiteľov klubov a zástupcov hráčov NHL.

 

4. Sloveso rozhostiť sa je knižné a vo význame „zavládnuť“ sa najčastejšie spája so slovom ticho. Neznamená to však, že ho nemožno použiť aj v spojení s inými výrazmi. So zreteľom na to, že ide o knižný výraz, ktorý je príznačný pre náročnejší štýl, jeho použitie v športovej publicistike v súvislosti s dianím v NHL nie je vhodné (aj keď v príkladoch, ktoré uvádzate, bolo sloveso použité skôr vo význame „nastať“).

 

5. Použitie slova opcia vo význame „právo jednotlivca alebo skupiny vybrať si jednu z daných možností“ v spojeniach kolektívna zmluva s opciou na siedmu sezónu šesťročná kolektívna zmluva s ročnou opciou je z významového hľadiska vhodné.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu krátenie