Otázka:

Píšu sa v slovenčine číslovky typu 2-tisíc so spojovníkom alebo bez neho?

Heslá:

dvetisícosemstopäť, dvestopäťdesiattritisíc štyristo dvadsaťosem, dvesto, sedemsto, tritisíc, dvadsaťsedemtisíc, Spojovník

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (PSP) sa základné číslovky píšu dovedna, napr. dvetisícosemstopäť, no v zložitých prípadoch možno na zvýšenie prehľadnosti oddeľovať tisícky, stovky a desiatky s jednotkami, napr. dvestopäťdesiattritisíc štyristo dvadsaťosem. Číslovky označujúce stovky a tisícky sa píšu spolu, napr. dvesto, sedemsto, tritisíc, dvadsaťsedemtisíc. Pri zápise číslovky pomocou číslic a písmen sa používa spojovník, napr. 7-tisíc, 28-tisíc, čím sa naznačuje, že ide o jedno slovo (porov. kapitolu Spojovník v PSP). Pre úplnosť dodávame, že Pravidlá slovenského pravopisu sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.

 


Otázka z 04. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 04. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvetisícosemstopäť