Otázka:

Píše sa vo vete pomlčka s čiarkou alebo bez čiarky? Treba opakovať predložku v vo vete? Je pravda, že v beletrii sa nemá používať bodkočiarka, že vety by sa nemali začínať slovom ale a že by sa nemali končiť slovom však? Ako je to, prosím, s čiarkou pred alebo?

Heslá:

bodkočiarka, ale, však, čí, alebo, buď, pomlčka

Odpoveď:

 

           1. Zápis vety Aj keď jej srdce pulzovalo všade – v hlave, v hrudi, v nohách –, bola pokojná je správny, ako aj v podobe Aj keď jej srdce pulzovalo všade – v hlave, v hrudi, v nohách, bola pokojná. Podoba vety bez čiarky za vedľajšou vetou Aj keď jej srdce pulzovalo všade – v hlave, v hrudi, v nohách – bola pokojná nie je správna.   

            2. Pri viacnásobnom člene v hlave, v hrudi, v nohách sa nemusí opakovať predložka v. V uvedenej vete Aj keď jej srdce pulzovalo všade – v hlave, v hrudi, v nohách –, bola pokojná  ide však o vyjadrenie stupňovania a v takých prípadoch sa predložka opakuje.

            3. Nie je nám známe pravidlo, podľa ktorého by sa v beletrii nemohla používať bodkočiarka. V Pravidlách slovenského pravopisu (ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) v kapitole Bodkočiarka je dostatok príkladov na používanie bodkočiarky v takýchto textoch. Rovnako nevieme nič o pravidle, podľa ktorého sa v beletrii nemôže veta začínať slovom ale a končiť slovom však.

4. Čiarka pred spojkou alebo sa píše v týchto prípadoch:

– keď sa vo viacnásobnom vetnom člene už použila tá istá alebo iná synonymná spojka (vtedy sa píše pred druhou a každou nasledujúcou spojkou), napr. čialebo, buďalebo, aleboalebo. To isté platí aj v priraďovacích súvetiach, ak takéto dvojité alebo trojité spojky pripájajú hlavné alebo rovnocenné vety, napr. Buď príde sám, alebo s rodinou;

            – keď nasleduje za vsunutou vedľajšou vetou,napr. Povieš nám, čo sa vtedy stalo, alebo budeš mlčať?;

            – keď nasleduje za prístavkom, napr. Príde Ján Novák, riaditeľ ústavu, alebo jeho zástupca.

V prípade, keď medzi hlavnými alebo rovnocennými vetami je zreteľný stupňovací, odporovací alebo vylučovací významový vzťah, čiarka sa nemusí písať, lebo na signalizovanie tohto vzťahu nie je potrebná; písanie čiarky v uvedených prípadoch sa však nevylučuje, napr. Budem vám pomáhať tu alebo si nájdem prácu v meste./Budem vám pomáhať tu, alebo si nájdem prácu v meste.Vo vetách typu Neviem, či prídem, alebo neprídem. – Nezávisí od toho, či budú, alebo nebudú nasledovať ďalšie udalosti. – možno písať čiarku pred spojkou alebo.V týchto prípadoch je spojka či uvádzajúca vedľajšiu vetu podraďovacia, no keďže medzi vetami, ktoré spája spojka alebo,je zreteľný vylučovací význam, písanie čiarky pred ňou sa nevylučuje.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu bodkočiarka
Alebo položte odborníkom novú otázku:

Položiť otázku