Otázka:

Ako sa skloňuje priezvisko Grančai?

Heslá:

Kállay, Szalay, Révai, Grančai, skloňovanie

Odpoveď:

 Samohláskové skupiny -ay, -ai v zakončení maďarských alebo pôvodne maďarských priezvisk, napr. Kállay, Szalay, Révai, sa v slovenčine  vyslovujú ako -aj [vysl. kálaj, salaj, révaj], preto sa takéto priezviská prirodzene skloňujú podľa vzoru chlap – od Kállaya, o Szalayovi, s Révaiom [vysl. kálaja,  salajovi, révajom]. Pri takýchto priezviskách sa však vyskytuje aj výslovnosť so samohláskou na konci ovplyvnená maďarskou výslovnosťou týchto priezvisk [vysl. kálai, salai, révai] a vtedy sa skloňujú podľa vzoru kuli – od Kállayho, o Szalaym, s Révaim [vysl. kálaiho, salaim, révaim]. V súčasnej spisovnej slovenčine odporúčame priezviská tohto typu vyslovovať so spoluhláskou j na konci a pravidelne skloňovať podľa vzoru chlap, teda Kállay – Kállaya, Révaia – Révaiovi.

            Tak i priezvisko Grančai odporúčame skloňovať podľa vzoru chlap – ... udeľuje pamätnú medailu prof. Grančaiovi.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu Kállay