Otázka:

Ktorý z výrazov zmrštiť alebo zmraštiť je správny?

Heslá:

zmraštiť, zmrštiť

Odpoveď:

 

Vo význame „vysychaním, ochládzaním sa stiahnuť“ sú v slovenčine správne slovesá zmraštiť, zmrštiť aj zmŕštiť a uvádzajú sa v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka; obidve príručky sú prístupné v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu zmraštiť