Otázka:

Ako sa majú tvoriť ženské priezviská od Paček a Sedláček?

Heslá:

Paček, Sedláček, Pačeková, Pačková, Sedláčková, Sedláčeková, skloňovanie, prechyľovanie

Odpoveď:

 Pri skloňovaní a prechyľovaní mužských priezvisk zakončených na -ek vkladná samohláska niekedy vypadáva, a to vtedy, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Vlček – Vlčka – pani Vlčková, Petrášek – Petráška – pani Petrášková. Ak sa takáto súvislosť nepociťuje, vkladná samohláska sa zvyčajne zachováva (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, s. 127, v elektronickej podobe je príručka dostupná na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Niekedy sa aj pri tom istom priezvisku (ale u rozličných nositeľov) stretávame s obidvoma spôsobmi skloňovania, napr. Jurek – Jureka – pani Jureková Jurek – Jurka – pani Jurková, Drábek – Drábeka – pani Drábeková Drábek – Drábka – pani Drábková. V takýchto prípadoch sa zohľadňuje rodinná tradícia a obidve podoby sa považujú za správne.

Pri priezviskách Paček a Sedláček sa používajú obidve prechýlené podoby Pačeková aj Pačková, Sedláčková aj Sedláčeková (porov. Databázu priezvisk na Slovensku, ktorá je dostupná na www.slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Paček