Otázka:

Sú správne vyjadrenia nakresli do obrázku, v obrázku prečiarkni?

Heslá:

obrázok, nakresli, dokresli na obrázok, vkresli do obrázka, prečiarknuť

Odpoveď:

 

 

Ak je v pracovnom zošite nakreslený obrázok, do ktorého žiaci dokresľujú, možno v texte zadania v spojení so slovom obrázok použiť predložku do – nakresli/dokresli do obrázka – aj predložku na – nakresli/dokresli na obrázok. Rovnako správne je aj vyjadrenie vkresli do obrázka. Podobne aj pri použití slovesa prečiarknuť v pokyne zadaniamožno použiť predložku v – v obrázku prečiarkni aj predložku na – na obrázku prečiarkni.  

            Pre úplnosť dodávame, že slovo obrázok má v genitíve jednotného čísla tvar obrázka. (porov. Pravidlá slovenského pravopisu a Krátky slovník slovenského jazyka, ktoré sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk alebo slovnik.juls.savba.sk). Tvar obrázku je starší, uvádzal sa ako variantný v 3. zväzku Slovníka slovenského jazyka z r. 1960, ktorý nemá kodifikačnú platnosť.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu obrázok