Otázka:

Je v názve práce vhodnejšie slovo eliminácia alebo likvidácia?

Heslá:

eliminovať, likvidovať, eliminácia, likvidácia

Odpoveď:

 

Keďže vo význame „odstraňovať, odstrániť“ sú slovesá eliminovať likvidovať synonymné, aj podstatné mená eliminácia likvidácia možno v určitých spojeniach hodnotiť ako synonymné. V súvislosti s požiarom sa používajú obidve slová, no slovo eliminácia sa uprednostňuje v spojeniach so slovami riziko, nebezpečenstvo, následky – eliminácia rizika, nebezpečenstva, následkov požiaru – a slovo likvidácia sa v spojení likvidácia požiaru používa vo význame „hasenie“. Keďže Vaša práca sa týka chemických látok, ktoré sa používajú na hasenie požiaru, pri ich označení by bolo vhodnejšie použitie slova likvidácia – chemické látky na likvidáciu (nie pre účely likvidácie) požiarov a priemyselných havárií. Ak predpokladáme, že ďalšie funkcie chemických látok, ktoré uvádzate vo svojom e-maile, a to zachytávanie uniknutých nebezpečných látok čistenie povrchov zanesených nebezpečnými látkami, sa vzťahujú na následky požiaru alebo priemyselnej havárie, vhodné by bolo do názvu práce zahrnúť aj túto skutočnosť.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu eliminovať