Otázka:

Ako sa píšu názvy kaštieľov, napr. Krasňanský kaštieľ? Ako máme písať názvy zbierkových fondov, napr. Numizmatika? Ako máme písať názvy oddelení?

Heslá:

hrad, Bratislavský hrad, kaštieľ Budmerice, numizmatický fond Považského múzea, názvy oddelení

Odpoveď:

 

 

Názvy hradov v Slovenskej republike sa tvoria dvoma spôsobmi – formou zhodného prívlastku v spojení so slovom (druhovým označením) hrad, napr. Bratislavský hrad, Spišský hrad, Ľubovniansky hrad, alebo formou podstatného mena (často zhodného s názvom obce), napr. Muráň, Devín, Červený Kameň. Pri mnohých hradoch sa v jazykovej praxi používajú dva typy pomenovania: s druhovým označením hrad, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom a stojí pred názvom hradu, aj so zhodným prívlastkom, napr. hrad Beckov – Beckovský hrad, hrad Devín – Devínsky hrad, pričom obidva názvy sú správne, no jeden z nich je štandardizovaný, druhý je neštandardizovaný.

            Názvy kaštieľov v Slovenskej republike sú štandardizované podľa názvov obcí, v ktorých sa nachádzajú, napr. kaštieľ Budmerice, kaštieľ Rusovce, kaštieľ Krasňany. Rovnako ako pri názvoch hradov sa aj pri týchto názvoch bežne používajú typy označenia so zhodným prívlastkom, napr. Budmerický kaštieľ, Rusovský kaštieľ, Krasniansky (nie krasňanský, porov. Pravidlá slovenského pravopisu aj na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk) kaštieľ. Keďže štandardizované názvy kaštieľov na Slovensku nie sú bežnému používateľovi známe (uvádzajú sa v publikácii Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Názvy hradov a zámkov v Slovenskej republike z r. 1990), nemožno odmietnuť názvy pomocou zhodného prívlastku. Pri pomenovaní s predložkou, napr. kaštieľ v Rusovciach, kaštieľ v Krasňanoch,odporúčame slovo kaštieľ písať s malým začiatočným písmenom. Ak je v obci viac kaštieľov (napr. v Liptovskom Jáne ich je podľa menovanej publikácie jedenásť), odporúčame ich názvy písať s malým začiatočným písmenom. 

            Názvy zbierkových fondov odporúčame písať s malým začiatočným písmenom, napr. mykologický fond Lesníckeho a drevárskeho múzea, numizmatický fond Považského múzea.

            Podľa Pravidiel slovenského pravopisu sa pomenovania oddelení, odborov, sekcií, rád, komisií a iných podobných organizačných alebo pomocných jednotiek inštitúcií, ústavov, úradov a podnikov nepokladajú za vlastné mená, a preto sa píšu s malým začiatočným písmenom, napr. civilnosprávny úsek odboru všeobecnej vnútornej správy Ministerstva vnútra SR, oddelenie ochrany zbierok Považského múzea.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu hrad