Otázka:

Akým písmenom písať zámeno Vy v príhovore, keď oslovujeme viac osôb, ktorým vykáme?

Heslá:

Veľké písmená na znak úcty, vy, váš, vykanie

Odpoveď:

 

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (podkapitoly Veľké písmená na znak úcty, s. 75, aj na www.juls.savba.sk) píšeme veľké začiatočné písmeno na znak úcty v priamom písomnom styku (v korešpondencii) v tvaroch zámen Vy, Váš, keď sa vzťahujú na individuálneho adresáta (keď oslovujeme jedného človeka, ktorému vykáme) aj keď sa vzťahujú na kolektívneho adresáta (keď oslovujeme viacerých ľudí). Nie je teda rozhodujúce, či osloveným osobám tykáme alebo vykáme, ale o aký druh písomnosti ide. V príklade, ktorý uvádzate vo svojom e-maile (v texte prejavu), nie je potrebné uvedené zámená písať s veľkým začiatočným písmenom, lebo nejde o korešpondenciu. V texte, ktorý bol uverejnený v novinách Sme, ide však o otvorený list (Michala Hvoreckého Oskarovi Dobrovodskému), preto sa v ňom mohli použiť tvary zámen Vy, Váš s veľkými začiatočnými písmenami.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Veľké písmená na znak úcty