Otázka:

Vyšiel v slovenčine etymologický slovník? Aký je pôvod slova lekár?

Heslá:

lekár, liečiť, liek, etymológia

Odpoveď:

 

 

V roku 2015 vyšiel Stručný etymologický slovník slovenčiny, ktorého autorom je PhDr. Ľubor Králik, CSc., pracovník oddelenia dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV. Etymológiou českých a slovenských slov sa zaoberajú aj tieto etymologické slovníky:

            MACHEK, Václav: Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Academia 1968;

            HOLUB, Jozef – LYER, Stanislav: Stručný etymologický slovník jazyka českého. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1967;

            REJZEK, Jiří: Český etymologický slovník. Voznice: LEDA 2001.

            Podľa Stručného etymologického slovníka slovenčiny je slovo lekár (praslovanské lěkarjь), podobne ako sloveso liečiť, odvodené od slova liek, ktorého východiskom je už praslovanské lěkъ. Obyčajne sa vysvetľuje ako prevzatie z germánskych jazykov (porov. odvodené gótske lēkeis „lekár“, lēkinōn „liečiť“ a i.); ide pravdepodobne o prevzatie keltského pôvodu (porov. staroírske líaig „lekár“). Iné výklady uvažujú o domácom pôvode praslovanského lěkъ a usúvzťažňujú ho s lit. laikýti „držať, udržiavať“ (t. j. liečenie ako udržiavanie v istom zdravotnom stave ap.), resp. s lat. loquī „rozprávať, hovoriť“ (t. j. liečenie ako zariekavanie či odriekanie magických formuliek).

 

 

 


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu lekár