Otázka:

Je správne koncový alebo konečný používateľ? Je správne použitie pri alternatíve a/alebo?

Heslá:

koncový, konečný, používateľ, koncový používateľ

Odpoveď:

 

 

Vo význame „ktorý sa nachádza na konci istej činnosti alebo istého procesu“ sú správne obidve prídavné mená koncový aj konečný. V spojení so slovom používateľ sa častejšie používa prídavné meno koncový – koncový používateľ.

Spojka alebo sa v slovenčine používa aj v nevylučovacom význame, preto pri vymenúvaní viacerých možností (podmienok) môže naraz platiť aj niekoľko z nich. Napríklad veta Prijmeme nového zamestnanca, ktorý má ukončené vysokoškolské štúdium žurnalistiky alebo minimálne 20-ročnú novinársku prax znamená, že na prijatie zamestnanca stačí splniť jednu z podmienok, ale môže ísť aj o osobu s patričným vzdelaním a praxou.     

Spojkovému výrazu a/alebo v návrhoch slovenských technických noriem sa venoval PaedDr. Matej Považaj v článku Niekoľko poznámok o jazykovej úprave návrhov STN preberaných z iných jazykov v časopise Normalizácia v roku 2004. Z neho vyberáme niekoľko informácií: „V slovenčine môže mať spojkový výraz a/alebo svoje opodstatnenie iba vtedy, ak pri vymenovaní dvoch predmetov, dvoch vecí, dvoch javov, dvoch položiek, ktoré si na ilustráciu označíme písmenami A a B, platia až tri možnosti: možnosť A, možnosť B a možnosť A + B. Ak nejde o takú okolnosť, nie je správne používať spojkový výraz a/alebo, ale treba siahnuť buď za spojkou a, buď za spojkou alebo.”


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu koncový