Otázka:

Vysvetlite mi, prosím, význam slova ostreľovač a jeho nesprávne používanie namiesto slova odstreľovač.

Heslá:

ostreľovač, ostreľovať, ostreľovať vežu, ostreľovať nepriateľské postavenie, odstreľovač, odstreľovať, odstreliť, odstrel, odstreľovačský, odstreľovačská puška, ostreľovanie, delostrelecké ostreľovanie, snajper, odstřelovač.

Odpoveď:

 Slovo ostreľovač je utvorené zo slovesa ostreľovať vo význame „sústavne strieľať na niekoho, niečo, obyč. z diaľky“, napr. ostreľovať vežu, ostreľovať nepriateľské postavenie (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, je dostupný aj na webovej stránke nášho ústavu slovnik.juls.savba.sk). Slovo odstreľovač je utvorené zo slovesa odstreľovať, s významom „strelou zabíjať“.  V slovenčine aj v češtine fungujú obidve pomenovania ostreľovač – ostřelovač aj odstreľovač – odstřelovač. V Česko-slovenskom vojenskom slovníku (Ministerstvo obrany SR, Bratislava 1995) sa uvádzajú termíny odstrel, odstreľovač, odstreľovačský (so spojením odstreľovačská puška) a ostreľovanie (so spojením delostrelecké ostreľovanie). Je pravda, že slovo odstreľovač  sa na rozdiel od slova ostreľovač v slovenských výkladových slovníkoch (ani starších) neuvádza, čo môže vzbudzovať dojem, že nie je správne. Z jazykového hľadiska sú však v poriadku obidve podoby ostreľovač aj odstreľovač. Súhlasíme s Vami, že podľa rozdielneho spracovania prevzatého slova snajper/snajpr v slovenských a českých slovníkoch cudzích slov by slovenské slovo ostreľovač malo byť ekvivalentom českého slova odstřelovač. Nie je to však tak, pretože významy slovenských slovies ostreľovať, odstreľovať sú rovnaké ako českých slovies ostřelovat, odstřelovat. Preto aj významy slovenských pomenovaní osôb utvorených z týchto slovies ostreľovač, odstreľovač by mali byť rovnaké ako pri českých slovách ostřelovač, odstřelovač. Predpokladáme, že v príslušnom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (ktorý sa pripravuje) sa uvedú obidve slová ostreľovač aj odstreľovač s definíciami významov korešpondujúcimi s významami východiskových slovies a že takto budú aj schválené konzultantmi z vojenskej oblasti.


Otázka z 03. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ostreľovač