Otázka:

Ktorý z výrazov rybovod, rybochod je správny?

Heslá:

rybovod, rybochod, vodovod, ropovod, vzduchovod, ľadochod, samochod, leňochod

Odpoveď:

 Z dvojice slov rybovod rybochod odporúčame uprednostniť podobu rybovod, ktorá sa vo význame „zariadenie umožňujúce rybám prekonávať vyššie vodné stupne vzniknuté vzdúvadlami“ uvádza v Terminológii vodného hospodárstva III. Hydrotechnické stavby (Bratislava: Vydavateľstvo SAV 1955). Aj zo slovotvorného hľadiska je termín rybovod vhodnejší, lebo druhá časť -vod má v ňom význam „zariadenie na vedenie niečoho“ (porov. vodovod, ropovod, vzduchovod). Druhá časť slova -chod sa používa skôr na označenie niečoho, čo sa pohybuje, napr. ľadochod (plaviace sa bloky ľadu), samochod (zriedkavý názov dopravného prostriedku), leňochod (starší názov pre lenivo sa pohybujúceho cicavca).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rybovod