Otázka:

Ktoré z výrazov rybovod, rybochod je správne?

Heslá:

rybovod, rybochod, vodovod, ropovod, vzduchovod, ľadochod, samochod, leňochod

Odpoveď:

 

Z dvojice slov rybovod rybochod odporúčame uprednostniť podobu rybovod, ktorá sa vo význame „zariadenie umožňujúce rybám prekonávať vyššie vodné stupne vzniknuté vzdúvadlami“ uvádza v Terminológii vodného hospodárstva III. Hydrotechnické stavby (Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava: 1955). Aj zo slovotvorného hľadiska je termín rybovod vhodnejší, lebo druhá časť -vod má v ňom význam „zariadenie na vedenie niečoho“ (porov. vodovod, ropovod, vzduchovod). Druhá časť slova -chod v slove rybochod sa používa skôr na označenie niečoho, čo sa pohybuje, napr. ľadochod (plaviace sa bloky ľadu), samochod (zriedkavý názov dopravného prostriedku), leňochod (starší názov pre lenivo sa pohybujúceho cicavca).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rybovod