Otázka:

Uvádzam správne v nasledujúcej vete interpunkciu? "Pre celé logo vrátane jeho štvorcového, prípadne obdĺžnikového pozadia, s presne stanovenými ochrannými zónami je možné použitie šiestich farebných variantov. – evidencia nebezpečných udalostí a iných ako pracovných úrazov – mám viac ako dve možnosti – malo by to byť inej ako bielej farby – Logo nie je možné prekresľovať či inak upravovať, prípadne deformovať." Mám písať čiarku pred alebo? V akých prípadoch mám písať čiarku pred spojkou a?

Heslá:

buď – alebo, alebo – alebo, či - alebo

Odpoveď:

Vety a slovné spojenia, ktoré uvádzate vo svojich e-mailoch, Vám odporúčame z hľadiska interpunkcie upraviť takto: Pre celé logo vrátane jeho štvorcového, prípadne obdĺžnikového pozadia, s presne stanovenými ochrannými zónami je možné použitie šiestich farebných variantov. – evidencia nebezpečných udalostí a iných ako pracovných úrazov – mám viac ako dve možnosti – malo by to byť inej ako bielej farby – Logo nie je možné prekresľovať či inak upravovať, prípadne deformovať (čiarka sa pred spojkou alebo píše v prípade, ak sa vo viacnásobnom vetnom člene opakuje tá istá zlučovacia alebo vylučovacia spojka viac ráz – vtedy sa píše pred druhou a každou nasledujúcou spojkou –, napr. čialebo, buďalebo, aleboalebo. To isté platí aj v priraďovacích súvetiach, ak takéto dvojité alebo trojité spojky pripájajú hlavné alebo rovnocenné vety, napr. Buď tú prácu prijmeš, alebo si nájdeš niečo sám. Ak je medzi hlavnými alebo rovnocennými vetami zreteľný stupňovací, odporovací alebo vylučovací významový vzťah, čiarka sa nemusí písať, písanie čiarky v uvedených prípadoch sa však nevylučuje, napr. Budem vám pomáhať na gazdovstve alebo si nájdem prácu v blízkej fabrike/Budem vám pomáhať na gazdovstve, alebo si nájdem prácu v blízkej fabrike). Pred spojkovými výrazmi a preto, a tak, a teda, a predsa, a jednako, a pritom v inom ako zlučovacom význame sa píše čiarka. Pred spojkovým výrazom a to, ak nejde o spojenie spojky a s ukazovacím zámenom to, sa píše čiarka, napr. Neprišiel ani včera, a to som mu niekoľkokrát telefonovala. Spojenie spojky a a ukazovacieho zámena to je napríklad vo vete Syn v škole dosahoval dobré výsledky a to ju tešilo. Čiarka pred spojkou a sa píše aj v týchto prípadoch: – ak za vsunutou vedľajšou vetou nasleduje spojka a pripájajúca ďalšiu hlavnú alebo nadradenú vetu, alebo viacnásobný vetný člen, napr. Spýtal sa, či prídem, a položil slúchadlo. – Do miestnosti vstúpil Ján, ktorého sme všetci poznali, a neznáma žena (čiarka pred spojeniami a tento, a táto sa píše vtedy, keď sa pred nimi končí vložená vedľajšia veta); – ak je vedľajšia veta vložená za spojku a: Pôjdeme tam v sobotu, a ak nebude pršať, zostaneme do nedele; – ak spojka a pripája časť viacnásobného vetného člena alebo rovnocenné vety so zreteľne iným významovým vzťahom ako zlučovacím (napr. stupňovacím, odporovacím alebo vylučovacím), v takýchto prípadoch sa však čiarka pred a písať nemusí, napr. Koniec jari je tu, a on sa ešte neukázal/Koniec jari je tu a on sa ešte neukázal; – ak spojka a nasleduje vo vete za prístavkom, napr. Na schôdzi diskutoval Ján Novák, riaditeľ podniku, a Jozef Novotný, zástupca riaditeľa. – Spolupracovali s firmou ABC, a. s., a s inými stavebnými podnikmi. Pred spojením a ktorý sa čiarka nepíše, ak za ním pokračuje vedľajšia veta, napr. Prišiel k nám nový pracovník, ktorého sme dobre poznali a ktorý bol známy veselou povahou.

 Podrobnejšie pravidlá týkajúce sa písania čiarok sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v kapitole Čiarka (v elektronickej podobe na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk).

 


Otázka z 22. 01. 2009 bola zodpovedaná dňa 26. 01. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu buď – alebo