Otázka:

Môj snúbenec sa volá Polaček. Aké bude moje priezvisko po svadbe - Polačková alebo Polačeková?

Heslá:

Polaček, Polačeková, Polačková, Polačkovci, skloňovanie, prechyľovanie mužských priezvisk

Odpoveď:

 

Pri skloňovaní a prechyľovaní mužských priezvisk zakončených na -ek vkladná samohláska niekedy vypadáva, a to vtedy, ak sa živo pociťuje súvislosť priezviska so všeobecným podstatným menom alebo s iným vlastným menom, napr. Vlček – Vlčka – pani Vlčková, Petrášek – Petráška – pani Petrášková. Ak sa takáto súvislosť nepociťuje, vkladná samohláska sa zvyčajne zachováva (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, s. 127, na www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf). Niekedy sa aj pri tom istom priezvisku (ale u rozličných nositeľov) stretávame s obidvoma spôsobmi skloňovania, napr. Jurek – Jureka – pani Jureková Jurek – Jurka – pani Jurková, Drábek – Drábeka – pani Drábeková Drábek – Drábka – pani Drábková. V takýchto prípadoch sa zohľadňuje rodinná tradícia a obidve podoby sa považujú za správne.

            Pri priezvisku Polaček (resp. Poláček) sa používajú obidve prechýlené podoby Polačeková aj Polačková (porov. Databázu priezvisk na Slovensku, ktorá je v elektronickej podobe prístupná na webovej stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Ak sa priezvisko Polaček používa v rodine s vypadávaním vkladnej samohlásky, súhrnné pomenovanie rodiny má podobu Polačkovci.


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Polaček