Otázka:

Má byť v uvedenej vete spojenie na prospech alebo v prospech?

Heslá:

prospech, slúžiť na prospech, služba v prospech štátu

Odpoveď:

 

V spojení so slovom prospech sa používajú obidve predložky na aj v, napr. slúžiť na prospech, služba v prospech štátu. Vo vete Dovoľte mi pripojiť sa k Vašim gratulantom a súčasne Vám vysloviť poďakovanie za prácu, ktorú vykonávate v prospech verejnej správy vo funkcii... odporúčame použiť druhotnú predložku v prospech (porov. heslo prospech v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na https://slovnik.juls.savba.sk).


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu prospech