Otázka:

Sú slová sčitovanie a odčitovanie správne?

Heslá:

sčítať, sčítavať, sčitovať, sčítavanie, sčitovanie, odčítať, odčitovať, odčítavať, odčitovanie, odčítavanie

Odpoveď:

 

K dokonavému slovesu sčítať máme v slovenčine dve podoby nedokonavého slovesa: sčítavať aj sčitovať, ktoré sa uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (obidve príručky sú v elektronickej podobe prístupné na stránke nášho ústavu www.slovnik.juls.savba.sk). Slová sčítavanie sčitovanie sú obidve správne; sčítavanie je tvar slovesa sčítavať a podoba sčitovanie je tvar slovesa sčitovať. Podobne aj k dokonavému slovesu odčítať patria nedokonavé podoby odčitovať odčítavať (aj keď v Krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza iba podoba odčitovať), z ktorých sú utvorené dejové podstatné mená odčitovanie odčítavanie.  


Otázka z 02. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 02. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu sčítať