Otázka:

Píšu sa čiarky za skratkou s. r. o.?

Heslá:

spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o., s. r. o.

Odpoveď:

 

 Ak je skratka právnej formy organizácie spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o. uvedená pred názvom organizácie, oddeľuje sa medzerou, napr. s. r. o. ALFA, ak je uvedená za názvom organizácie, oddeľujú sa čiarkou a medzerou, napr. ALFA, s. r. o. Vo vetnej súvislosti sa dáva čiarka aj za skratkou právnej formy organizácie, napr. ALFA, s. r. o., je názov našej organizácie. Pre úplnosť dodávame, že za každou zložkou skratky, ktorá sa končí bodkou, dáva sa medzera, napr. t. j., a. s., s. r. o. a pod.

Vo vete Vážime si Vaše rozhodnutie zvoliť si ČEZ Slovensko, s. r. o., ako svojho nového dodávateľa elektriny odporúčame namiesto spojky ako použiť predložku za – ... zvoliť si... za svojho nového dodávateľa. Vo vete Dodávka elektriny od ČEZ Slovensko, s. r. o., začne sa okamžite po ukončení dodávky od predchádzajúceho dodávateľa je potrebné pri slovese začať použiť zvratné zámeno sa a slovo dodávateľ napísať s malým začiatočným písmenom.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spoločnosť s ručením obmedzeným s. r. o.