Otázka:

1. Je správne používať slovo koncentrácia aj pre zeminu? Napr. koncentrácia Ca a Mg v zemine bola 12 mg/kg. 2. Je správne písať druhú bodku za skratkou na konci vety?

Heslá:

koncentrácia, nízka koncentrácia kyslíka v ovzduší, výskyt vyšších koncentrácií prízemného ozónu, maximálna prípustná koncentrácia škodlivín vo výfukových plynoch., Zamestnal som sa v spoločnosti ABC, s. r. o., Na konferencii sme privítali prof. Dr. XY, CSc.

Odpoveď:

1. Podľa spojení použitých pri hesle koncentrácia v Slovníku súčasného slovenského jazyka H – L (2011) sa slovo koncentrácia používa nielen v súvislosti s kvapalinami, ale aj s plynmi, napr. nízka koncentrácia kyslíka v ovzduší, výskyt vyšších koncentrácií prízemného ozónu, maximálna prípustná koncentrácia škodlivín vo výfukových plynoch. Používanie slova koncentrácia v spojení s pôdou odporúčame konzultovať s  odborníkmi z príslušnej vednej oblasti. Keďže však slovo koncentrácia má všeobecný význam „sústredenie niečoho na jedno miesto, hromadenie“, nemožno odmietať jeho používanie ani v súvislosti s tuhými látkami, napr. s pôdou.

            2. Na konci vety za skratkou sa píše len jedna bodka, napr. Zamestnal som sa v spoločnosti ABC, s. r. o.Na konferencii sme privítali prof. Dr. XY, CSc.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu koncentrácia