Otázka:

Môžem použiť spojenie animačné aktivity - nemyslím tým na animovaný film, ale v cestovnom ruchu?

Heslá:

animátor, animačný, animačné aktivity

Odpoveď:

 

Podstatné meno animácia aj prídavné meno animačný sú v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006) spracované ako homonymá, t. j. ako slová s rovnakou podobou, ale s odlišným významom (animácia¹ má význam „technika vytvárajúca ilúziu pohybu neživých predmetov“, animácia² má význam „organizovanie voľného času rekreantov formou zábavných programov v rekreačných zariadeniach“). S významom podstatného mena animácia „organizovanie voľného času rekreantov“súvisí význam prídavného mena animačný (v slovníku uvedeného ako animačný²) a spojenie animačné aktivity je správne rovnako ako spojenia animačný program, animačný pracovník, animačné služby. Pracovníci, ktorí sa starajú v cestovnom ruchu o zábavu rekreantov – odborníci v animácii –, sa nazývajú animátor, animátorka.


Otázka z 01. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 01. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu animátor