Otázka:

Sú slová apoptotický a nekrotický utvorené správne? Alebo sú správne výrazy apoptózový a nekrózový? Prídavné meno od slova autofágia je autofágový alebo autofágický?

Heslá:

apoptotický, nekrotický, apoptóza, nekróza, nekrózový, autofágický, energiový, energia, energický, energetický, cirhóza, psychóza, osmóza, hypnóza, skleróza, apoptózový, mágia, magický, stratégia, strategický, nostalgia, nostalgický, alergia, alergický, autofágový

Odpoveď:

Z podstatných mien cudzieho pôvodu zakončených na -óza sa prídavné mená vyjadrujúce vlastnosť tvoria pomocou prípony -otický, napr. cirhóza – cirhotický, psychóza – psychotický, osmóza – osmotický, hypnóza – hypnotický, skleróza – sklerotický. Tak aj prídavné mená apoptotický nekrotický utvorené z podstatných mien (medicínskych termínov) apoptóza a nekróza sú správne. Podoby s príponou -ový – apoptózový, nekrózový nemožno z jazykového hľadiska vylúčiť, no ide o čisto vzťahové prídavné mená vo významoch „súvisiaci s apoptózou/nekrózou, týkajúci sa apoptózy/nekrózy“, o ktorých náležitom použití sa môžu vyjadriť iba odborníci z príslušnej oblasti.

Prídavné mená utvorené z prevzatých podstatných mien zakončených na -gia majú častejšie príponu -ický, napr. mágia – magický, stratégia – strategický, energia – energický, nostalgia – nostalgický, alergia – alergický. Prídavné meno autofágický je správne utvorené, no rovnako ako pri predchádzajúcich prídavných menách, ani tu nemožno podobu s príponou -ový, teda autofágový považovať za nesprávnu. Dokladom takéhoto fungovania viacerých podôb prídavných mien z rovnakého základu je napríklad aj novšie prídavné meno energiový utvorené z podstatného mena energia, ktoré sa používa popri ustálených podobách energický energetický.

 


Otázka z 22. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 22. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu apoptotický