Otázka:

Píše sa expirácia alebo exspirácia?

Heslá:

exspirácia, expirácia

Odpoveď:

 

 

 Slovo exspirácia pochádza z latinčiny a v slovenčine má podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (ktorý nájdete aj v elektronickej verzii na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk) tieto dva významy: 1. „vydychovanie, výdych“; 2. „skončenie času účinnosti lieku“. V niektorých textoch sa však môžeme stretnúť i s podobou expirácia, pravdepodobne pod vplyvom anglického pravopisu slova expiration, ktoré takisto pochádza z latinského predponového výrazu exspīrātiō (s predponou ex- a výrazom spīrātiō = dýchanie). Slovenčina prebrala tento latinský termín v pôvodnej podobe, angličtina ho používa s vynechaním písmena s. Podobne je to aj pri iných termínoch, napr. exstirpácia – po anglicky extirpation (operatívne odstránenie orgánu), exsudácia – po anglicky exudation (tvorenie výpotku). Tak ako slovo exspirácia sa v slovenčine píšu so aj súvisiace slová – prídavné meno exspiračný a sloveso exspirovať, ktoré má význam „vykonať exspiráciu“, t. j. vydýchnuť, vyprchať, stratiť účinok (pri lieku) a novšie v prenesenom význame aj stratiť platnosť, vypršať – napríklad v spojení platnosť licencie exspirovala alebo jednoducho licencia exspirovala.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu exspirácia