Otázka:

Píše sa v slove viditeľnostný mäkčeň na druhom T v poradí?

Heslá:

viditeľnostný, viditeľný, vernosť, pohotovosť

Odpoveď:

Pri tvorení prídavných mien z podstatných mien zakončených na -osť dochádza k alternácii mäkkej spoluhlásky ť na tvrdú spoluhlásku t, napr. vernosť – vernostný, pohotovosť – pohotovostný. Tak i v prídavnom mene viditeľnostný je tvrdá spoluhláska t. Keďže neuvádzate spojenie, v ktorom chcete nezvyčajné prídavné meno viditeľnostný použiť, nevieme sa vyjadriť o správnosti jeho použitia, no v slovenčine máme prídavné meno viditeľný (význam slova si možno overiť v Krátkom slovníku slovenského jazyka aj na www.juls.savba.sk).

 


Otázka z 21. 04. 2009 bola zodpovedaná dňa 21. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu viditeľnostný