Otázka:

Ako je správne: elokované alebo alokované pracovisko?

Heslá:

elokovať, alokovať, elokovaný, alokovaný, elokované pracovisko

Odpoveď:

 

 

Slovesá latinského pôvodu alokovať elokovať sú lexikograficky spracované v prvom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006). Sloveso alokovať má význam „rozmiestňovať alebo rozdeľovať niečo medzi jednotlivé oblasti, sféry“ (môžeme napríklad alokovať finančné prostriedky alebo pri počítačoch sa alokuje pamäť). Sloveso elokovať  má významy 1. „zriaďovať, zriadiť vyčlenené, vysunuté pracovisko mimo sídla inštitúcie, detašovať“; 2. „premiestňovať, premiestniť pracovisko, pôsobisko na iné miesto“; 3. „dať, previesť, presunúť inam“. Od slovesa alokovať sa tvorí trpné príčastie alokovaný s významom „rozdelený medzi jednotlivé oblasti, sféry“, napríklad alokované finančné prostriedky, alokovaná pamäť. Od slovesa elokovať sa tvorí trpné príčastie elokovaný s významami 1. „zriadený mimo sídla“; 2. „premiestnený na iné miesto“; 3. „presunutý inam“. Slovo elokovaný sa používa predovšetkým v spojení elokované pracovisko. Pomenúva sa ním pracovisko, ktoré bolo zriadené mimo sídla inštitúcie (t. j. detašované) alebo premiestnené na iné miesto. Ako vidíte, v slovenčine máme slová alokovaný aj elokovaný. Obe slová sú spisovné, ale každé má iný význam.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu elokovať