Otázka:

Píše sa dezaktivovať alebo deaktivovať?

Heslá:

dezaktivovať, deaktivovať

Odpoveď:

 

 

V Slovníku cudzích slov, ktorý nájdete aj na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk,  sa uvádza podstatné meno dezaktivácia prídavné meno dezaktivačný a sloveso dezaktivovať s významom „urobiť dezaktiváciu“. Vzhľadom na to, že keď sa latinskou predpona de-/dez- s významom „od, z, preč“ tvorí opozitum slova, ktoré sa začína na samohlásku, má väčšinou podobu dez- (napr. integrovaťdezintegrovať, organizovať – dezorganizovať, orientovať – dezorientovať, artikulácia – dezartikulácia), odporúčame Vám naďalej uprednostňovať podobu dezaktivovaťpred podobou deaktivovať, ktorá sa u nás začala používať novšie pod vplyvom angličtiny (z anglického deactivate). Sloveso deaktivovať sa už uvádza ako synonymu slovesa dezaktivovať aj v najnovšom Slovníku súčasného slovenského jazyka (1. zväzok, písm. a – g, 2006), ale ani vo tomto slovníku sa neuvádzajú ďalšie súvisiace slová s predponou de-, a to deaktivácia ani deaktivačný.


Otázka z 05. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu dezaktivovať