Otázka:

Používame výraz agent ako neživotné podstatné meno. Ako ho máme skloňovať? Ako sa tvorí prídavné meno od neživotného podstatného mena agent?

Heslá:

agent, agenty, agentový

Odpoveď:

 

 

V slovenčine sú niektoré podstatné mená mužského rodu podľa toho, čo sa nimi pomenúva, životné i neživotné, čomu zodpovedá aj ich skloňovanie, napr. v nominatíve množného čísla roboti/roboty; antagonisti/antagonisty; agresori/agresory; predátori/predátory, tenori/tenory; členovia/členy; bežci/bežce (= súčiastky na stroji). Novšie vo výpočtovej technike okrem pomenovania osôb manažéri sa používaaj pomenovanie aplikácií manažéry, popri životnom podstatnom mene klient – klienti sa zaviedlo aj pomenovanie aplikácie klient –  klienty a podobne je to aj s podstatnými menami agenti/agenty. V najnovšom vydaní Veľkého slovníka cudzích slov (vydavateľstvo SAMO, 2008) je podstatné meno mužského rodu agent spracované už aj ako termín z výpočtovej techniky. Neživotné podstatné meno mužského rodu agent sa svojím zakončením zaraďuje do skloňovacieho vzoru dub. V datíve jednotného čísla má tvar (k) agentua v lokáli (o) agente. V nominatíve množného čísla má neživotné podstatné meno agent tvar agentya v inštrumentáli množného čísla má tvar (s) agentmi.

Neživotné podstatné meno agent si vyžaduje zodpovedajúci gramatický tvar aj pri zhodnom prívlastku, napr. počítačové agenty(nie počítačoví agenty), silné agenty, inteligentné agenty.

V slovenských slovníkoch sa zatiaľ uvádza iba vzťahové prídavné meno agentský súvisiace so životným podstatným menom agent. Od neživotného podstatného mena agent možno utvoriť vzťahové prídavné meno agentový. Vlastnosť „obsahujúci viac (mnoho) agentov“ možno vyjadriť pomocou prvej časti zložených slov multi- v prídavnom mene multiagentový.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu agent