Otázka:

Sú spisovné spojenia idem byť chorý a čo ide byť v telke?

Heslá:

idem byť chorý, ide byť

Odpoveď:

 

 

Budúci čas od slovesa byť má podobu bude (bude Veľká noc, bude prestávka, budem chorý). V slovenčine sa sloveso ísť používa okrem iného aj ako sponové sloveso vyjadrujúce začiatočnú fázu stavu (ide noc, ide mu do plaču) a hovorovo aj ako limitné sloveso vyjadrujúce v spojení s neurčitkom iného slovesa prípravný stav pred uskutočnením deja (napr. išlo ho rozhodiť, išiel sa zblázniť od radosti). Konštrukcie ako ide byť pekne, ide byť zle, ide byť teplo, ide byť búrka nie sú v celoslovenskom úze bežné, používajú sa len v niektorých regiónoch. Ide o spisovné spojenia, ktoré sú však štylisticky príznakové – majú hovorový ráz a sféra ich používania sa obmedzuje na neoficiálny jazykový prejav. Tvorba takýchto konštrukcií je v spisovnej slovenčine obmedzená (väčšina z nich sa významovo viaže na počasie) a spojenia idem byť chorý či čo ide byť v telke? už presahujú rámec spisovnej slovenčiny. Odporúčame ich nahrádzať spisovnými ekvivalentmi budem (asi) chorý, resp. hovorovo aj niečo na mňa lezie čo bude v telke?, resp. čo budú dávať v telke?


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu idem byť chorý