Otázka:

Čo je správne: dve dvere, dvojo dverí alebo dvoje dvere?

Heslá:

dvoje dverí, dvoje dvier, dvoje, dvojo

Odpoveď:

 

 

Pri pomnožných podstatných menách a pri podstatných menách označujúcich páry alebo viazané množstvo sa namiesto základnej číslovky dva používa skupinová číslovka dvoje, ktorá sa viaže s genitívom, napríklad dvoje novín, dvoje dverí (aj dvoje dvier), dvoje očí, dvoje nových čižiem (t. j. dva páry nových čižiem). Pri vyšších počtoch sa používajú skupinové číslovky troje, štvoro, pätoro, šestoro, sedmoro atď. Spojenia dve dvere, tri dvere, štyri dvere nie sú gramaticky správne a spisovnej slovenčine nezodpovedajú ani tvary skupinových čísloviek dvojo a trojo. Spisovné sú iba tvarydvoje a troje.

 


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dvoje dverí