Otázka:

Je spisovné spojenie ideme na kávu?

Heslá:

ísť na kávu

Odpoveď:

 

 

Spojenie ideme na kávu je spisovné a štylisticky neutrálne vyjadrenie účelu, resp. cieľa podobne ako spojenia ísť na obed, ísť na večeru, ísť na dve deci, ísť na futbal (porov. Krátky slovník slovenského jazyka, 2003, heslo na¹, význam č. 2). Spomínanú kodifikačnú príručkunájdete aj na našej stránke www.juls.savba.sk – cez Pramene v elektronickej podobe a Lexikografické príručky.


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ísť na kávu