Otázka:

Ktorý tvar je správny - blázinec alebo blázninec? Používajú sa oba.

Heslá:

blázninec

Odpoveď:

 

Popri podstatnom mene blázinec, ktoré je v takejto podobe spracované aj v súčasných kodifikačných príručkách – v Krátkom slovníku slovenského jazyka a v Pravidlách slovenského pravopisu, používala sa v slovenčine aj podoba blázninec a v jazykovej praxi sa používa dodnes. Obe podoby – blázinec blázninec (s významom „ústav pre duševne chorých“) sa uvádzajú už v Bernolákovom lexikografickom diele z roku 1825 Slowár Slowenskí Česko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí, ktorý sme sprístupnili spolu so súčasnými slovníkmi slovenského jazyka a Pravidlami slovenského pravopisu na našej stránke http://slovnik.juls.savba.sk. Okrem Bernolákovho slovníka sa však podoba blázninec uvádza (spolu so slovom blázinec) iba v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), aj to iba ako hovorové pejoratívne synonymum štylisticky neutrálnych pomenovaní ústav pre duševne chorých, psychiatrická klinika. V súvislosti s druhotným významom „zmätok, chaos“ sa aj v synonymickom slovníku uvádza iba podoba blázinec. Na základe týchto skutočností Vám odporúčame uprednostňovať na vyjadrenie významu "chaos" iba podobu blázinec, ktorá sa ako jediná uvádza v platných kodifikačných príručkách. Pri pomenúvaní ústavu pre duševne chorých výrazmi  blázinec či blázninec si treba uvedomiť, že ide o pejoratívny (hanlivý) hovorový výraz.      


Otázka z 03. 01. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu blázninec