Otázka:

Aký názor máte na výrazy autodoplnenie, autozarovnávanie, autoskrývanie?

Heslá:

autozarovnávanie, autodoplnenie, autoskrývanie

Odpoveď:

 

 

Prvá časť zložených slov (prefixoid) auto- sa v slovenčine používa na vyjadrenie dvoch okruhov významov, a to 1. „vlastný, vzťahujúci sa na seba samého, sám“, napr. autodidakt, autosugescia, autobiografia, autocenzúra (v spojení s domácimi slovami sa v rovnakom význame používajú prefixoidy samo-, napr. samovražda, samoopelivý, samolepiaciseba-, napr. sebavedomý, sebaistý, sebaklam;a sebe-, napr. sebestačný, seberovný); 2. „automobil, automobilový“, napr. automapa, autobazár, autodoplnok, autokemping, autohavária. Slovesné podstatné mená autodoplnenie autozarovnanie autoskrývanie možno významovo nepriamo priradiť k prvému okruhu slov s prefixoidom auto- (prídavné meno automatický má aj význam „samočinný“), hoci nevznikli spájaním, ale skracovaním spojení automatické doplnenie, automatické zarovnanie automatické skrývanie. Takéto skracovanie často používaných spojení je v slovenčine bežné a slová autodoplnenie, autozarovanie autoskrývanie sú správne utvorené, ale problém vidíme v ich významovej nejednoznačnosti.Ak Vám ide o ich používanie v počítačovej terminológii, odporúčame Vám uprednostňovať pôvodné dvojslovné pomenovania podobne ako pri spojení automatické opravy, ktoré by sme takisto neodporúčali používať v skrátenej podobe autoopravy. Ak potrebujete jednoslovný výraz, odporúčame Vám ho utvoriť s prvou časťou samo-, t. j. samodoplnenie, resp. samodpĺňanie, samozarovnanie, resp. samozarovnávanie, samoskrývanie. Na pomenovanie opakovaných (častých) činností sa používajú slovesné podstatné mená utvorené od nedokonavých slovies, napr. samozarovnávanie, na pomenovanie jednorazových ukončených činností sa používajú slovesné podstatné mená utvorené od dokonavých slovies, napríklad samozarovnanie.


Otázka z 16. 10. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu autozarovnávanie