Otázka:

Ako sa správne zoraďujú slová podľa abecedy?

Heslá:

abecedné radenie

Odpoveď:

 

 

Zoraďovanie slov podľa abecedy nie je ani tak jazyková otázka, ako skôr technická, administratívna záležitosť. Upravovala ju slovenská technická norma STN 01 0181, ktorá však podľa našich informácií už stratila platnosť. Odporúčame Vám informovať sa o aktuálnom stave u vydavateľa noriem, ktorým je Slovenský ústav technickej normalizácie (www.sutn.gov.sk).

            Pri spracúvaní lexikografických príručiek v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV sa riadime týmito zásadami:

Mäkké spoluhlásky ď, ť, ň, ľ sa píšu ako ď, ť, ň, ľ pred samohláskami a, o, u, ú, ďalej vnútri slov a na konci slov. Pred samohláskami e, i, í a dvojhláskami ia, ie, iu sa píšu ako d, t, n, l bez mäkčeňa. Preto sú slová začínajúce sa na tieto spoluhlásky v Pravopisnom a gramatickom slovníku Pravidiel slovenského pravopisu i v Krátkom slovníku slovenského jazyka (tieto príručky sú aj na www.juls.savba.sk) a v iných lexikografických dielach usporiadané v jednom celku pod písmenami d/ď; t/ť; n/ň l/ľ. Slová na c, č, dz, dž, s, š, z, ž sa uvádzajú v samostatných celkoch pod jednotlivými písmenami. Aj spoluhlásky d, t, n, l a ď, ť, ň, ľ vnútri slov sa zohľadňujú pri abecednom zaraďovaní slov ináč ako spoluhlásky c, č, dz, dž, s, š, z, ž a takisto dĺžka samohlások sa pri abecednom zoraďovaní zohľadňuje iba do určitej miery. O zoradení jednotlivých slov rozhoduje nielen začiatočné, ale aj každé nasledujúce písmeno podľa jeho poradia v abecede. 

Uvedieme názorné príklady: V skupine slov sud, súd, sudca, sudička, súdiť sa slovo súd zaraďuje pred slovo sudca, lebo sa končí na d, kým v slove sudca  nasleduje po d ďalšie písmeno. Dĺžka samohlásky sa v takomto prípade nezohľadňuje. Pri zaraďovaní slov, ktoré sa odlišujú iba dĺžkou samohlásky, hrá úlohu aj dĺžka a slovo s krátkou samohláskou sa zaradí pred (rovnaké) slovo s dlhou samohláskou (sud, súd). Podobne je to aj s písmenami d/ď, t/ť, n/ň l/ľ pri slovách kladný, kľak, kľaknúť, klaksón. Slová kľak kľaknúť sa zaraďujú pred slovo klaksón, lebo kn patria pred ks. Keby sme však k týmto slovám pridali slovo klak (v minulosti sa tak nazýval sklápací cylinder, čiže valcovitý pánsky klobúk), zaradili by sme ho pred slovo kľak (t. j. slovo začínajúce sa na kl by bolo pred ). 


Otázka z 10. 12. 2012 bola zodpovedaná dňa 03. 01. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu abecedné radenie