Otázka:

Aký význam má slovo akceptor? Čo znamená, keď majú zložené slová v prvej časti slovo audio, video a rádio?

Heslá:

audio, video, audiokazeta, audiokonferencia, audiosystém, audiotechnika, audiozosilňovač, videoprijímač, videopožičovňa, videoprehrávač, videoprojektor, rádiotechnika, rádiomagnetofón, rádioprijímač, akceptor, prijímač

Odpoveď:

Zložené slová s prvou časťou audio- vo význame „sluch, sluchový, zvuk, zvukový“, s prvou časťou video- vo význame „obraz, obrazový“ a s prvou časťou rádio- vo význame „týkajúci sa rádiových elektromagnetických vĺn“ (i v iných významoch), napr. audiokazeta, audiokonferencia, audiosystém, audiotechnika, audiozosilňovač, videoprijímač, videopožičovňa, videoprehrávač, videoprojektor, rádiotechnika, rádiomagnetofón, rádioprijímač sa píšu spolu ako jedno slovo. Mnohé z týchto slov sa uvádzajú v slovníkoch cudzích slov, najfrekventovanejšie z nich zachytávajú aj základné kodifikačné príručky, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu (PSP) či Krátky slovník slovenského jazyka (KSSJ). Posledné vydania PSP, KSSJ a Slovníka cudzích slov sú v elektronickej podobe prístupné na webovej stránke nášho ústavu www.juls.savba.sk, kde si pravopis aj význam jednotlivých slov možno overiť. 

  Základný význam slova akceptor je prijímač a ten sa bližšie špecifikuje v slovníkoch cudzích slov podľa oblastí, v ktorých sa používa ako odborný termín.


Otázka z 25. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu audio