Otázka:

S akým začiatočným písmenom sa píšu názvy zákonov, vyhlášok alebo vládnych nariadení? S akým začiatočným písmenom sa píše spojenie trestný zákon?

Heslá:

Trestný zákon

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (posledné vydanie z r. 2000, kapitola VI. Písanie veľkých písmen, str. 68) sa názvy zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení a pod. píšu s malým začiatočným písmenom, napr. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku, zákon o výkone väzby. Týmto ustanovením Pravidiel slovenského pravopisu sa rešpektuje desiatky rokov platná legislatívna prax. Pri názve Trestný zákon odporúčame vychádzať z Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov, kde sa v prílohe č. 2 pod názvom Legislatívnotechnické pokyny v bode 42 Slovná citácia uvádza: Zákony, pre ktoré sa používa slovné označenie, možno citovať napríklad týmto slovným označením: „Obchodný zákonník, Ústava Slovenskej republiky, Trestný zákon, Občiansky zákonník“. Pri takomto type názvov zákonov odporúčame vychádzať z uvedených pravidiel a písať ich s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 29. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Trestný zákon