Otázka:

Podľa akých pravidiel zaraďujeme slová do jednotlivých skloňovacích vzorov? Aké podstatné mená sa zaraďujú do vzoru dub? Ako sa skloňujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r alebo -l?

Heslá:

skloňovacie vzory, model, chorál, bicykel, september, pulóver, dolár, január, konár, požiar, končiar, papier, tanier

Odpoveď:

Pri zaraďovaní podstatných mien do jednotlivých skloňovacích vzorov sa vyskytujú rozličné prístupy. Vzory podstatných mien sa v slovenskej gramatike zaviedli v snahe uľahčiť správne tvorenie tvarov podstatných mien v jednotlivých pádoch na analogickom princípe. Vždy však boli pri niektorých vzoroch vymedzené aj určité výnimky, a to vtedy,  keď sa  pádové prípony podstatných mien nezhodovali so svojimi vzormi. Tak je to aj v prípade neživotných podstatných mien mužského rodu zakončených na -l alebo -r. V základnom tvare majú síce zakončenie (na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku), podľa ktorého by sa mali skloňovať podľa vzoru dub, ale niektoré z nich priberajú pri skloňovaní pádovú príponu (alebo aj viacero prípon) odlišnú od vzoru dub, ktorá zodpovedá vzoru stroj. A práve podľa miery zohľadnenia týchto výnimiek sa rôzni autori jazykových príručiek či učebníc odlišujú. Niektorí zaraďujú tieto podstatné mená len podľa zakončenia v základnom tvare (všetky do vzoru dub), iní ich diferencujú podľa tvarov v určitých pádoch (v nominatíve množného čísla a v lokáli jednotného čísla) do vzorov dub alebo stroj. Na ilustráciu uvádzame niekoľko príkladov: 

V základnej normatívnej príručke Morfológia slovenského jazyka z roku 1966 sa do vzoru dub zaraďujú neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l, ktoré sú cudzieho pôvodu, v nominatíve množného čísla majú pádovú príponu -y v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -i, napr. model, chorál, interiér, a do vzoru stroj sa zaraďujú neživotné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú cudzieho pôvodu a ktoré sú zakončené na -el, -er s pohyblivými samohláskami, napr. bicykel, september, pulóver, slová, ktoré sa končia na -ár (okrem výnimiek), napr. dolár, január, konár, na -iar alebo -ier, napr. požiar, končiar, papier, tanier, a niektoré slová končiace sa na -ál, napr. pedál, sandál.  

Pravidlách slovenského pravopisu z roku 1971 v časti Z tvaroslovia sa v § 76 uvádza: „Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r alebo -l skloňujú sa jednak podľa vzoru dub, jednak podľa vzoru stroj alebo zmiešane, t. j. niektoré koncovky majú podľa vzoru stroj, iné podľa vzoru dub.”

Príručke slovenského pravopisu pre školy autorov J. Oravca a V. Lacu z roku 1973 sa v časti Z tvaroslovia pri týchto slovách (ktoré majú v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i a v nominatíve množného čísla pádovú príponu -e) uvádza: „... a tým prechádzajú ku vzoru stroj, hoci sú zakončené nie mäkkou spoluhláskou.”

V učebnici pre vysoké školy Súčasný slovenský spisovný jazykMorfológia  z roku 1984  autori J. Oravec, E. Bajzíková a  J. Furdík  všetky neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -l alebo -r zaradili do vzoru dub.

Autor publikácie Skloňovanie podstatných mien (z roku 1996) Ladislav Navrátil do vzoru dub zaraďuje všetky podstatné mená zakončené na -l-r.

V novej príručke pre stredoškolákov z r. 2007 Krok za krokom k maturite. Slovenský jazyk Martina Ološtiaka a Lucie Gianitsovej-Ološtiakovej sa do vzoru dub zaraďujú podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na -ál, -er, -ér, -el, -él, ktoré majú v nominatíve množného čísla pádovú príponu -y a v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i, napr. materiál, hotel, server, a do vzoru stroj podstatné mená cudzieho pôvodu zakončené na -l, -r, ktoré majú v nominatíve množného čísla pádovú príponu -e a v lokáli jednotného čísla pádovú príponu -i, napr. bicykel, sveter, kufor (teda zaradenie ako v Morfológii slovenského jazyka).

V bežnej jazykovej praxi nie je pri skloňovaní podstatných mien dôležité, do ktorého vzoru sú zaradené (vzory podstatných mien nie sú základnými gramatickými kategóriami /ako sú rod, číslo a pád/ a rokmi sa menia), ale to, aby sa pri ich ohýbaní použila náležitá pádová prípona. Keďže skloňovanie neživotných podstatných mien mužského rodu cudzieho pôvodu zakončených na spoluhlásky -r, -l  spôsobuje používateľom jazyka problémy, uvádzajú sa príslušné pádové prípony pri týchto slovách aj v základných kodifikačných príručkách, ako sú Pravidlá slovenského pravopisu alebo Krátky slovník slovenského jazyka (v elektronickej podobe na www.slovnik.juls.savba.sk), kde je možné si ich v prípade neistoty overiť. 

V našej poradenskej praxi odporúčame riešenie uvedené v Morfológii slovenského jazyka (ktorá je v elektronickej podobe prístupná na www.juls.savba.sk/ediela/msj/msj-hq.pdf).


Otázka z 15. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 25. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu skloňovacie vzory