Otázka:

Je slovo zemník spisovné? Aký povôd má slovo vrbit se? V akom spojení sa v slovenčine používa slovo vyvrbiť sa? Je spisovné?

Heslá:

zemník, materiálová jama, vrbit se, mrvit se, mrv, vrm, vyvrbiť sa

Odpoveď:

Slovo zemník je správne a ako stavebnícky termín sa uvádza v Stavebníckom náučnom slovníku vo význame „miesto, kde sa ťaží zemina na stavebné účely“; synonymom je dvojslovné pomenovanie materiálová jama. 

Podľa Etymologického slovníka jazyka českého sloveso vrbit se má praslovanský pôvod a vzniklo zo slovesa mrvit se premiestnením spoluhlások mrv na vrm a následne zámenou spoluhlásky m na b. Sloveso vrbit se znamenalo „hýbať sa, vrtieť sa“ a z neho utvorená predponová odvodenina vyvrbit se označovala „náhle vyjsť, vynoriť sa z nejakého chumľa, húštia, lesa“. 

V slovenčine sa sloveso vyvrbiť sa používa novšie napríklad v spojení počkáme, ako sa to vyvrbí, v rovnakom význame možno použiť aj spojenia počkáme, ako to dopadne/ako sa to skončí/čo sa z toho vykľuje/čo z toho bude. Sloveso vyvrbiť sa sa v slovenských slovníkoch zatiaľ neuvádza, no nemožno ho odmietnuť a v súčasnosti ho možno kvalifikovať ako hovorové slovo.


Otázka z 26. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zemník