Otázka:

Sú slová veterinárny a veterinársky spisovné? Aký je rozdiel v ich používaní?

Heslá:

veterinárny, veterinársky, veterinárstvo

Odpoveď:

Prídavné mená veterinárny veterinársky sú obe správne a ako rovnocenné varianty sa uvádzajú v základných kodifikačných príručkách, majú však rozličnú spájateľnosť. Podoba veterinárny sa uprednostňuje v spojeniach, v ktorých je významovo dominantná „starostlivosť o zdravie zvierat“, napr. veterinárna nemocnica, veterinárna ambulancia, veterinárna správa, veterinárna medicína. Prídavné meno veterinársky, ktoré vzniklo z podstatného mena veterinárstvo vo význame „veda o chorobách zvierat, zverolekárstvo“ sa uprednostňuje v spojeniach bližšie súvisiacich so slovami veterinárstvo, veterinár, napr. veterinárska fakulta, veterinárska prax. Podľa dokladov z internetu a z databázy Slovenského národného korpusu je frekvencia a spájateľnosť prídavného mena veterinárny neporovnateľne rozsiahlejšia ako prídavného mena veterinársky. Fungovanie dvojice prídavných mien s rovnakým základom, ktoré sú významovo veľmi blízke a líšia sa iba slovotvornými príponami, je v slovenčine bežný jav (porov. humanitárny – humanitársky, sanitárny – sanitársky, telefónny – telefonický, zdravotný – zdravotnícky, poľovný – poľovnícky).


Otázka z 08. 03. 2008 bola zodpovedaná dňa 10. 03. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu veterinárny