Otázka:

S akým začiatočným písmenom mám písať zámená Vy a Váš pri pozvánke na konferenciu?

Heslá:

váš, Vaše

Odpoveď:

Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (podkapitola Veľké písmená na znak úcty, s. 75, aj na www.juls.savba.sk) píšeme veľké začiatočné písmeno na znak úcty v priamom písomnom styku v tvaroch zámen Vy, Váš, ak sa vzťahujú na adresáta individuálneho (keď oslovujeme jedného človeka, ktorému vykáme) i kolektívneho (keď oslovujeme viacerých ľudí). Pozvánka na konferenciu je priamy písomný styk, preto sa tvary zámen Vaše – Vaše mesto – Vás – dovoľujem si Vás – píšu s veľkým začiatočným písmenom.


Otázka z 29. 10. 2008 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 22 odpovedí k heslu váš