Otázka:

Píše sa vo výrazoch spojených so slovom uvažovať (v zmysle brať do úvahy) predložka? Napríklad uvažovať v bod? Je to takto správne?

Heslá:

uvažovať, uvažovať bod

Odpoveď:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka (ktorý je v elektronickej podobe prístupný na stránke slovnik.juls.savba.sk) sa pri treťom význame slovesa uvažovať „brať do úvahy“ uvádzajú bezpredložkové exemplifikačné spojenia v akuzatíve uvažovať bod, priamku, pričom sa v tomto význame sloveso uvažovať hodnotí ako odborný termín. Vyjadrenia uvažujme číslo..., uvažujme bod..., uvažujme trojuholník... nemožno teda odmietnuť, v rovnakom význame by však boli správne i spojenia vezmime do úvahy..., berme do úvahy, prípadne predpokladajme... 


Otázka z 10. 01. 2008 bola zodpovedaná dňa 11. 01. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu uvažovať