Otázka:

Prečo sa držíme naratívu slovenského jazyka pre čísla miliarda a bilión a neupravíme existujúce pravidlá? V práci so zahraničnými kolegami vyznejú naše preklady absolútne zmätočne.

Heslá:

miliarda, bilión

Odpoveď:

Máte pravdu, že pre existenciu dvojakého systému v názvosloví vyšších čísloviek pri práci s anglickým textom či pri prekladoch môžu vzniknúť nejasnosti. V slovenskej matematickej terminológii sa na vyjadrenie počtu tisíc miliónov používa pojem miliarda a na vyjadrenie počtu milión miliónov termín bilión, porov. spracovanie hesiel v príslušných zväzkoch Slovníka súčasného slovenského jazyka (2006, 2015), ktoré sú k dispozícii na našom slovníkovom portáli. O matematickej terminológii sa dočítate aj v príspevku Štefana Porubského Matematická terminológia v oblasti aritmetiky a teórie čísel v Kultúre slova na stránke https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1982/10/ks1982-10.lq.pdf. V minulosti sa v britskej angličtine používala rovnaká terminológia ako vo veľkej časti Európy (aj v slovenčine), no britskí odborníci pristúpili k jej zjednoteniu s americkou angličtinou. Dnes sa v angličtine na vyjadrenie tisícov miliónov používa termín billion a na vyjadrenie počtu milión miliónov pojem trillion. Vo väčšine európskych jazykov  sa však  termíny miliardamilión používajú rovnako ako v slovenčine, napr. v češtine, nemčine, španielčine, dánčine, nórčine, maďarčine, poľštine, ukrajinčine, vo francúzštine či fínčine.

Otázky úpravy odbornej terminológie nie sú v kompetencii pracovníčok jazykovej poradne Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV. Existencia dvojakého systému v názvoch veľkých čísel, európskeho a amerického, a používanie matematických termínov miliardabilión zasahuje široké rozpätie vedných odborov vo viacerých krajinách a ich prípadnej zmene by mala predchádzať širšia medzinárodná odborná diskusia.


Otázka z 10. 07. 2023 bola zodpovedaná dňa 10. 07. 2023

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu miliarda