Otázka:

Čo je správne, dopravno-inžinierske podklady, dopravno-inžinierske údaje, dopravno-inžinierske prieskumy/dopravnoinžinierske podklady, dopravnoinžinierske údaje, dopravnoinžinierske prieskumy, orientačný inžiniersko-geologický prieskum, inžiniersko-geologická štúdia/orientačný inžinierskogeologický prieskum, inžinierskogeologická štúdia?

Heslá:

dopravné inžinierstvo, inžinierska geológia, dopravnoinžiniersky, inžinierskogeologický

Odpoveď:

Zložené prídavné mená, ktoré uvádzate v slovných spojeniach, vznikli z názvov vedných odborov dopravné inžinierstvoinžinierska geológia. Keďže nadradené podstatné meno inžinierstvo sa rozvíja prídavným menom dopravné (tvoria určovací sklad), prídavné meno dopravnoinžiniersky sa píše bez spojovníka ako jedno slovo. Rovnaký princíp sa uplatňuje aj v prípade slova inžinierskogeologický. Prídavné meno inžinierskogeologický sa uvádza aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka (v elektronickej podobe na našej stránke slovnik.juls.savba.sk). Gramaticky správne slovné spojenia sú dopravnoinžinierske podklady, dopravnoinžinierske údaje, dopravnoinžinierske prieskumy, orientačný inžinierskogeologický prieskum a inžinierskogeologická štúdia.


Otázka z 06. 10. 2022 bola zodpovedaná dňa 06. 10. 2022

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dopravné inžinierstvo